Pobočka

EXCELENT - Chodov

AdresaStaroměstská 38, Chodov

Firma byla založena 18. 4. 1991 pod názvem Zprostøedkovatelská služba Hana Bíbová a spol. Kraslice, 7. 5. 1991 zapsaná do obchodního rejstøíku v Plzni majitelkou paní Hanou Bíbovou v oboru pohøebnictví a pøíbuzných oborech s pùsobností na území Èeské republiky. Jsme èleny Sdružení pohøebnictví v ÈR od roku 1991, Evropské federace pohøebních služeb (EFFS) od roku 2013 a Asociace soukromých pohøebních služeb v ÈR od roku 2018.

Komentáře