Jsme k dispozici 24/7

Náš tým na pomocné lince vám se vším pomůže

Tým pohřební služby Goodbye.cz315 558 136

Obchodní podmínky společnosti Goodbye s.r.o.

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Goodbye s.r.o., se sídlem Na Kopci 164, 251 62 Svojetice, identifikační číslo 08319588, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 316877 (dále jen "zprostředkovatel"), upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o zprostředkování služeb uzavírané mezi zprostředkovatelem a zájemcem prostřednictvím webového rozhraní, jehož je zprostředkovatelem provozovatelem. Webové rozhraní je zprostředkovatelem provozováno na internetové adrese www.goodbye.cz.

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o zprostředkování a odchylná ujednání ve smlouvě o zprostředkování mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Předmětem služby je poskytování pohřebních služeb, které zprostředkovatel nabízí prostřednictvím webového rozhraní. Portfolio služeb a jejich cena je dána nabídkou zprostředkovatele (balíčkem jednotlivých služeb) zveřejněnou na webovém rozhraní goodbye.cz. Zprostředkovatel je oprávněn ustanovení těchto podmínek měnit či doplňovat. Nové podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění na webovém rozhraní goodbye.cz. Smluvní vztah mezi zprostředkovatelem a zájemcem se řídí obchodními podmínkami účinnými k okamžiku doručení objednávky ze strany zájemce zprostředkovateli. Pro objednání služeb zájemce vyplní závazně objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu (dále jen "objednávka"). Pokud bude zájemce požadovat služby nad rámec nabídky zprostředkovatele zveřejněné na webovém rozhraní goodbye.cz, musí své požadavky uvést v objednávkovém formuláři. Zprostředkovatel učiní prostřednictvím e-mailu zájemci cenovou nabídku, která musí být zájemcem potvrzena e-mailem. Takto sjednané služby včetně cenové nabídky musí být dodatečně potvrzeny písemně.

Před zasláním objednávky zprostředkovateli je zájemci umožněno zkontrolovat objednávku a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost zájemce zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zájemce zprostředkovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Údaje uvedené v objednávce jsou zprostředkovatelem považovány za správné. Zprostředkovatel neprodleně po obdržení objednávky její přijetí zájemci potvrdí, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty zájemce uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen "elektronická adresa zájemce"). Zprostředkovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (specifické požadavky) požádat zájemce o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně).

Realizace služeb

Služba funguje on-line 24 hodin denně.

Předpokladem zahájení poskytování služby je úhrada služby a vyplnění objednávky umístěné na webovém rozhraní.

Zájemce

Zájemcem může být právnická osoba anebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním jednáním, která souvisí s těmito obchodními podmínkami, dá souhlas se zpracováním osobních údajů, řádně vyplní objednávku na goodbye.cz a uhradí zprosředkovateli odměnu ve výši, která je předpokladem pro zahájení poskytování služby.

Uzavření smlouvy

Dokončením objednávky a jejím odesláním zájemce stvrzuje, že je seznámen s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Objednávka je návrhem smlouvy zprostředkování pohřebních služeb. Smlouva o zprostředkování pohřebních služeb je uzavřena okamžikem, kdy bude objednávka zájemce přijata zprostředkovatelem, tedy kdy bude zájemci doručeno přijetí jeho objednávky zprostředkovatelem.

V objednávce je zájemce povinen uvést přesné a pravdivé údaje. Pokud dojde ke změně údajů u zájemce, je zájemce takovou změnu povinen bezodkladně oznámit zprostředkovateli a to na e-mail podpora@goodbye.cz. Zprostředkovatel je oprávněn odmítnout objednávku a neposkytnout požadovanou službu, pokud se může odůvodněně domnívat, že zájemce porušuje tyto obchodní podmínky či je v minulosti porušil.

Záruky

Zprostředkovatel odpovídá zájemci za to, že dodávané služby jsou ve shodě se smlouvou, zejména, že jsou bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že dodané služby byly poskytnuty v souladu se smlouvou a služba má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, zprostředkovatelem, dodavatelem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi dodaných informací očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro služby takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů.

V případě, že služba při převzetí zájemcem není ve shodě se smlouvou, tj. má vady (dále jen „rozpor se smlouvou“), má objednatel právo na to, aby zprostředkovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu provedl nápravu její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím služby o rozporu se smlouvou věděl nebo rozpor se smlouvou sám způsobil. Rozpor se smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí služby, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí a dodání služeb, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti zprostředkovatele za vady, uplatňuje objednatel u zprostředkovatele písemně na adresu jeho sídla, elektronickou poštou na adresu podpora@goodbye.cz.

Spotřebitelská smlouva

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že zájemce je spotřebitelem, tj. pokud je fyzickou osobou a poskytnutí služby je objednáno zájemcem mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu jeho povolání.

V případě spotřebitelské smlouvy se na zájemce vztahuje ochrana spotřebitele dle právních předpisů.

Je-li zájemce spotřebitelem a vznikne-li mezi zprostředkovatelem a zájemcem spor ze smlouvy, který se zprostředkovateli a zájemci nepodaří vyřešit přímo, má zájemce právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz). Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Toto právo může zájemce uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy u zprostředkovatele uplatnil poprvé právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.

Cena a platební podmínky

Cena za zprostředkování služby je cenou smluvní, je uvedena na internetových stránkách goodbye.cz. Zájemce odesláním objednávky potvrzuje souhlas s cenou.

Cenu je možno hradit: bezhotovostně platební kartou, anebo

bezhotovostně převodem na účet zprostředkovatele číslo 5735717339/0800, anebo,

jakýmkoliv jiným způsobem, který platební brána nabízí.

Zájemce bere navědomí, že uhrazení ceny za službu je předpokladem zahájení realizace služby.

V případě bezhotovostní platby je třeba uvést variabilní symbol platby, uhrazení ceny nastává okamžikem jejího připsání na účet zprostředkovatele.

Zprostředkovatel vystaví zájemci fakturu - daňový doklad, a to po uhrazení ceny služeb a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zájemce.

Odstoupení od smlouvy

Objednávku lze zrušit a od smlouvy odstoupit pouze ve lhůtách a za podmínek uvedených v těchto podmínkách.

Objednávku lze stornovat odesláním stornovacího emailu na podpora@goodbye.cz. Do emailu je zájemce povinen uvést číslo objednávky.

Od spotřebitelské smlouvy uzavřené mezi zprostředkovatelem a zájemcem může zájemce odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na email podpora@goodbye.cz. Přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy zprostředkovatel bez zbytečného odkladu emailem potvrdí. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jakoby nebyla uzavřena. V případě odstoupení od smlouvy zprostředkovatel vrátí realizovanou platbu, kterou od zájemce na základě smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na účet, ze kterého byla platba odeslána zprostředkovateli nebo na účet uvedený v odstoupení od smlouvy. V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s výslovným souhlasem zájemce před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, tento důsledek zájemce bere na vědomí souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nelze přijatou platbu vrátit.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že:

- službu není z objektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout,

- nebyly předem poskytnuty veškeré důležité informace týkající se rozsahu a specifikace služby,

- plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním,

- v případě podstatného porušení těchto obchodních podmínek zájemcem.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, zprostředkovatel bude zájemce o odstoupení zprostředkovatele od smlouvy neprodleně informovat a to na email, ze kterého byla odeslána objednávka. Odstoupení je vůči zájemci účinné okamžikem, kdy je zájemci doručeno. Zprostředkovatel vrátí přijatou platbu bezhotovostně na účet, ze kterého zájemce úhradu provedl, a to do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.

Informace o ochraně osobních údajů

Zprostředkovatel svou informační povinnost vůči zájemci ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů zájemce pro účely plnění Smlouvy o zprostředkování služby, pro účely jednání o Smlouvě o zprostředkování služby a pro účely plnění veřejnoprávních povinností zprostředkovatele plní zprostředkovatel prostřednictvím zvláštního dokumentu.

Ostatní informace

Při uzavírání smlouvy jsou použity prostředky komunikace na dálku. Náklady vzniklé při použití prostředků komunikace na dálku hradí zájemce sám. Veškerá korespondence související se smlouvou mezi zprostředkovatelem a zájemcem probíhá v písemné formě, a to emailem.

Zájemce bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízených služeb) jsou chráněny autorským právem. Zájemce se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Zájemce není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků zprostředkovatele a který je v souladu s jeho určením.

Zájemce bere na vědomí, že zprostředkovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému či nepoužitelnému stanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 7.2.2022.

Jiří Štěpánek
Goodbye s.r.o.