Jsme k dispozici 24/7

Náš tým na pomocné lince vám se vším pomůže

Tým pohřební služby Goodbye.cz315 558 136

Obchodní podmínky společnosti Goodbye s.r.o.

Jedná se o počítačový program s názvem Moje Závěť, dále jen Moje Závěť. Součástí je internetová stránka dostupná z Internetové adresy zaveti.goodbye.cz.

Obchodní společnost Goodbye s.r.o., IČO: 08319588, se sídlem Na Kopci 164, 251 62 Svojetice, spisová značka C 316877, vedená u Městského soudu v Praze, dále jen Poskytovatel.

Právnická nebo fyzická osoba, která užívá aplikaci Moje Závěť, dále jen Uživatel.

Jakákoliv část aplikace Moje Závěť, která tvoří ucelenou a vzájemně propojenou část Aplikace, jenž se zobrazí Uživateli jako smlouva, dohoda či jinak označený právní dokument (resp. tvoří samostatný řádek v příslušné tabulce v databázi Aplikace), dále jen Dokument.

Internetová adresa je jakákoliv internetová adresa, ze které je dostupná aplikace Moje Závěť, zejména zaveti.goodbye.cz

Vygenerování je funkce aplikace Moje Závěť, která převede Uživatelem vyplněnou a nastavenou podobu dokumentu do textové podoby s možností tisku do souboru formátu „PDF“ a/nebo v jiném formátu.

Užití aplikace Moje Závěť

Uživatel má právo užít aplikaci Moje Závěť k Vygenerování Dokumentu za cenu uvedenou u tohoto Dokumentu.

Za Vygenerování se neplatí žádné skryté poplatky. Cena uvedená u Dokumentu je konečná.

Po vyplnění všech povinných částí formuláře na tvorbu Dokumentu Uživatelem, Uživatel obdrží přístup ke konečné verzi Dokumentu na jím vytvořený zákaznický účet, a to automaticky po zaplacení přes platební bránu.

Prohlašujete, že užitím služeb aplikace Moje Závěť jste dovršili věku minimálně 18 let a jste způsobilí nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat) a že jste nebyli v této způsobilosti nijak soudně omezeni.

Moje Závěť není právní služba

Uživatel bere na vědomí, že aplikace Moje Závěť není právní službou ani právní službu nenahrazuje.

Poskytovatel nemůže ovlivnit kombinaci Dokumentu a/nebo nastavení Dokumentu a/nebo údaje do Dokumentu, jenž Uživatel zvolí nebo zadá.

Uživatel bere na vědomí, že aplikace Moje Závěť je pouze (zejména textovým) editorem umožňujícím tvorbu právních dokumentů a databází řadící její prvky (texty) do celků a zobrazuje je Uživateli.

Uživatel se zavazuje jednat tak, aby mu užíváním aplikace Moje Závěť nevznikla žádná škoda. Současně přijímá výhradní plnou odpovědnost za jím učiněná nastavení Dokumentů při užívání aplikace Moje Závěť.

Uživatel činí nesporným, že vzhledem k charakteru aplikace Moje Závěť, Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou Uživateli v důsledku užití aplikace Moje Závěť.

Odstoupení od smlouvy

Objednávku lze zrušit a od smlouvy odstoupit pouze ve lhůtách a za podmínek uvedených v těchto podmínkách.

Objednávku lze zrušit odesláním stornovacího emailu na podpora@goodbye.cz. Do emailu je uživatel povinen uvést číslo objednávky. 

Od smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem může Uživatel odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytování služeb. Oznámení o odstoupení od smlouvy je třeba zaslat na email podpora@goodbye.cz. Přijetí oznámení od smlouvy Poskytovatel bez zbytečného odkladu emailem potvrdí.  Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jakoby nebyla uzavřena. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatel vrátí platbu, kterou od Uživatele na základě smlouvy přijal, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na účet, ze kterého byla platba odeslána Poskytovateli nebo na účet uvedený v odstoupení od smlouvy.  V souladu s ust. § 1837 občanského zákoníku nelze od smlouvy odstoupit v případě, že služba byla splněna s výslovným souhlasem Uživatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Tento důsledek Uživatel bere na vědomí souhlasem s poskytnutím služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovém případě nelze přijatou platbu vrátit. 

Poskytovatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že:

 • službu není z objektivních příčin možné za původních podmínek poskytnout,
 • nebyly předem poskytnuty veškeré důležité informace, potřebné k tvorbě závěti,
 • plnění se stane objektivně nemožným či protiprávním,
 • v případě podstatného porušení těchto obchodních podmínek Uživatelem

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, společnost bude Uživatele o odstoupení Poskytovatele od smlouvy neprodleně informovat a to na e-mail, ze kterého byla odeslána objednávka. Odstoupení je vůči Uživateli účinné okamžikem, kdy je Uživateli doručeno. Poskytovatel vrátí přijatou platbu bezhotovostně na účet, ze kterého Uživatel úhradu provedl, a to do 5ti dnů od odstoupení od smlouvy. 

Cena a platební podmínky 

Cena za službu je cenou smluvní, je uvedena u každé nabízené služby. Uživatel odesláním objednávky potvrzuje souhlas s cenou. Cenu je možno hradit bezhotovostně platební kartou nebo jakýmkoliv jiným způsobem, který platební brána nabízí.

Uživatel bere na vědomí, že uhrazení ceny je předpokladem k zahájení realizace služby. 

Garance dostupnosti služby, poruchy a odstávky

Poskytovatel zajistí bezproblémový provoz služby s výjimkou doby nezbytné pro údržbu technických a softwarových prostředků, jejichž prostřednictvím je služba provozována.

Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky systémů za účelem jejich údržby a aktualizací.

Poskytovatel je oprávněn provádět neplánované odstávky, pokud to situace vyžaduje a je nutné je neodkladně provést za účelem zajištění dalšího chodu služeb a serverů.

Poruchou se rozumí chyba v technických nebo softwarových prostředcích Poskytovatele, která způsobuje úplnou nefunkčnost či nedostupnost služeb, následkem čehož je Uživatel nemůže v plné míře využívat. Za poruchu se nepovažuje plánovaná odstávka.

Poskytovatel neručí za nefunkčnost či nedostupnost služby, která je zapříčiněna třetí stranou.

Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za nefunkčnost či nedostupnost systému, která byla způsobena technickým či jiným problémem na straně subdodavatele, poruchou či odstávkou v síti Internet mezi Uživatelem a servery Poskytovatele či vyšší mocí. Poskytovatel nenese zodpovědnost za nedostupnost služby v případě nefunkčnosti připojení Uživatele k Internetu.

O poruchách, odstávkách a důležitých změnách je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na svých webových stránkách v rámci možností s dostatečným předstihem.

V případě nefunkčnosti či poruchy služby je Uživatel povinen závadu písemně (e-mailem, kontaktním formulářem) reklamovat a to nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

Na případnou náhradu z důvodu poruchy služby nemá Uživatel nárok v případě, že z jeho strany nebyly řádně a včas uhrazeny všechny poplatky za veškeré poskytované služby Poskytovatelem, služba je vypovězena nebo je služba nefunkční kvůli předchozímu jednání Uživatele, nebo Uživatel písemně prokazatelným způsobem (e-mailem, kontaktním formulářem) neprovede reklamaci nefunkčnosti služby nejpozději do 24 hodin od počátku nefunkčnosti služby.

Poskytovatel neručí vzhledem k povaze e-mailové komunikace za korektní doručování e-mailových zpráv ze svých serverů či na své servery a z/do své sítě a nenese odpovědnost za případné škody způsobené nedoručenou či ztracenou e-mailovou zprávou.

Poskytovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat v důsledku hardwarové poruchy serveru či diskového pole (zejména porucha pevného disku).

Smlouva o zpracování osobních údajů

Užívání aplikace Moje Závěť zahrnuje aktivity, při kterých může docházet ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Uživatele, jakožto správce údajů, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („Nařízení“).

Poskytovatel i Uživatel mají zájem na tom dostát všem povinnostem, které jim vyplývají z Nařízení.

Na základě článku 28 Nařízení je Uživatel (jakožto správce) povinen uzavřít s Poskytovatelem (jakožto zpracovatelem) písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které Poskytovatel mimo jiné poskytne dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany osobních údajů v rámci aplikace Moje Závěť.

Poskytovatel bude ve smyslu článku "Smlouva o zpracování osobních údajů" bodu 2) Nařízení pro Uživatele zpracovávat osobních údaje, které Uživatel získal nebo získá v souvislosti se svou činností, nebo které pro Uživatele za tímto účelem získá samotný Poskytovatel („Osobní údaje“), a to v rámci plnění povinností Poskytovatele vyplývajících z JLS, LSU a/nebo Jednorázové licence.

Účelem tohoto článku je stanovení rozsahu povinností Poskytovatele souvisejících především se zajištěním ochrany Osobních údajů při jejich zpracování.

Poskytovatel bude dle této Smlouvy zpracovávat Osobní údaje klientů, jejich členů rodiny, poradců a osob v podobném postavení, stejně tak jako údaje pracovníků Uživatele a dalších osob, jejichž údaje Uživatel vloží do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Moje Závěť („Subjekty údajů“) v rozsahu:

  • jméno a příjmení;
  • datum narození;
  • adresa trvalého pobytu a kontaktní adresa;
  • další kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  • další údaje vložené do jakéhokoliv dokumentu v aplikaci Moje Závěť v rámci daného uživatelského účtu.;

Uživatel a Poskytovatel tímto ujednávají, že jakékoliv údaje vložené Uživatelem do databáze obsažené v aplikaci Moje Závěť jsou části databáze shromážděné Poskytovatelem a pořizovatelem databáze je výhradně Poskytovatel. Uživateli nevzniká jakékoliv právo k databázi obsažené v aplikaci Moje Závěť.

Osobní údaje Subjektů údajů bude Poskytovatel zpracovávat nejdéle do nenávratného smazání (nikoli pouze deaktivování) daného uživatelského účtu a/nebo do doby anonymizace daného dokumentu v aplikaci Moje Závěť, ke kterému se údaje vztahují; podle toho, která okolnost nastane dříve.

Poskytovatel se zavazuje, že ve smyslu článku 32 Nařízení přijme s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany Osobních údajů způsobem uvedeným v Nařízení či jiných obecně závazných právních předpisech k omezení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k Osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů.

Tento článek VOP se řídí ve věcech zde neupravených zákonnými ustanoveními vztahujícími se ke smlouvě o zpracování osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Uživatel, který je spotřebitelem, výslovně žádá Poskytovatele, aby mu byl Dokument vygenerován co nejdříve, tedy aby Poskytovatel začal s plněním před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy.

Právní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právem státu Poskytovatele a případné spory budou rozhodovány věcně a místně příslušným soudem podle zapsaného sídla Poskytovatele.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 3. 2021.

 

Goodbye s.r.o.

Jiří Štěpánek, jednatel