Jsme k dispozici 24/7

Náš tým na pomocné lince vám se vším pomůže

Tým pohřební služby Goodbye.cz315 558 136

Závěť a vše, co o jejím psaní potřebujete vědět

Anna Janoštíková16. 02. 2021

Závěť je důležitý dokument, kterým ovlivňujeme, jak bude naloženo s naším majetkem po naší smrti. Poslední vůli by měl mít každý, kdo nechce nechat nic náhodě. Jak ale začít? Kdy stačí napsat závěť doma a kdy je potřeba jít k notáři? Co všechno v ní musí být? A co se stane, když někdo zemře bez závěti? Na všechny tyhle otázky a na spoustu dalších najdete odpovědi v našem článku.

Obsah

  Co je to závěť?

  Závěť, nebo také poslední vůle, je právní listina, ve které zůstavitel (ten, kdo závěť sepisuje), povolává jednu nebo více osob za své dědice. Je to tedy dokument, kterým se po smrti zůstavitele bude řídit notář při dědickém řízení. Poslední vůle dává zůstaviteli možnost svobodně rozhodnout, jak si přeje, aby bylo s jeho majetkem naloženo po jeho smrti. Majetek, o kterém závěť pojednává, označujeme jako dědictví. Pozor ale, do dědictví nepatří pouze majetek, jako například nemovitosti, hotovost či bankovní účty, dopravní prostředky,.. Patří do něj i zůstavitelovy závazky či dluhy. 

  Ačkoli se v závěti může zůstavitel svobodně rozhodovat, existuje pár pravidel daných zákonem, kterými se musí řídit. Tato pravidla upravuje občanský zákoník v § 1475–1720 zákona č. 89/2012 Sb (dědické právo).

  Závěť je odvolatelným projevem vůle. To znamená, že zůstavitel může její obsah kdykoliv změnit nebo celou poslední vůli odvolat. 

  Potřebujete pomoci sepsat závěť?

  Vytvořte si vlastní závěť do 15 minut přes naší aplikaci. Dokument vám potom zkontrolují experti na dědické právo. Vše si vyzkoušíte zdarma, bez kreditní karty. Platíte až těsně před tiskem (2 190 Kč).

  Začít zdarma
  315 558 136
  Jsme k dispozici 24/7

  Kdo může sepsat závěť?

  Závěť může sepsat každý, kdo je svéprávný a způsobilý k právnímu jednání. Musí být také starší 15 let. Pokud zůstavitel není plnoletý (15 - 17 let), je třeba závěť sepsat formou veřejné listiny u notáře, viz. níže.

  Projev poslední vůle musí být učiněn dobrovolně (bez donucení), srozumitelně (čitelně, jednoznačnými větami) a určitě (určení konkrétních dědiců celým jménem a datem narození). 

  Závěť nemůže být pořízena zástupcem, ani v případě udělení plné moci. Výjimkou je sepsání závěti osobou, která je starší než 15 let, ale ještě není plnoletá. Další výjimkou jsou osoby s omezenou svéprávností. V obou těchto případech je třeba závěť napsat formou veřejné listiny. Osoba s omezenou svéprávností z důvodu duševní nemoci může závěť sepsat v případě, kdy je uzdravená do té míry, aby byla schopna projevit svou vlastní vůli.

  Kdy je závěť neplatná?

  Závěť je neplatná v případě, že je po smrti zůstavitele k dispozici více závětí a není jasné, která byla sepsána jako poslední (neboli která je nejnovější a nejaktuálnější verzí). Závěť je neplatná také v případě, kdy je sepsaná vlastní rukou a ze závěti je zřejmé, že obsah a text nemají stejný rukopis (více v sekci holografní závěť).

  Způsoby sepsání závěti

  Zákon nám dává na výběr z několika možností, jak můžeme závěť sepsat. Všechny způsoby mají stejný význam, je tedy jen na zůstaviteli, pro kterou variantu se rozhodne. Ujasnit si, která z možností je tou správnou právě pro vás, vám může pomoci i toto video.

  Holografní závěť - soukromá listina

  Tento typ musí být napsaný a podepsaný vlastní rukou zůstavitele a v žádném jiném případě tomu nemůže být jinak. Musí být splněny obě tyto podmínky, jinak bude závěť prohlášena za neplatnou. Zůstavitel nesmí ani přijmout pomoc ve chvíli, kdy by tím byl jakkoliv ovlivněn jeho rukopis. Pokud je na první pohled zřejmé, že písmo textu závěti a podpisu se liší v základních atributech, je notář povinen takovou poslední vůli prohlásit za neplatnou.

  Alografní závěť - soukromá listina

  Tento typ vyžaduje podpis zůstavitele, ne však jeho sepsání. Tato možnost navíc připouští pomoc jiné osoby při vedení ruky u finálního  podpisu. Podmínkou je však prohlášení, které musí říct zůstavitel před dvěma svědky, kterým potvrdí, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Zůstavitel to může buď potvrdit celou větou nebo stačí, že odpoví “ano” na otázku, zda-li tomu tak je. Typickým příkladem alografní závěti je závěť sepsaná online. Více o této možnosti se dočtete níže v našem článku a nebo v sekci závěť online.

  Závěť sepsána u notáře - veřejná listina

  Závěť ve formě veřejné listiny, tedy ve formě notářského zápisu, může pořídit každý zůstavitel, pokud je tomu způsobilý. Ten, kdo sepisuje závěť ve formě veřejné listiny, má zákonnou povinnost přesvědčit se o tom, že se tak děje s rozvahou, vážně a bez donucení. O tom, kdy je nutné závěť sepsat u notáře se dozvíte víc níže.

  Závěť pořízená s úlevami

  Nová forma závěti, často také nazývána tzv. privilegovanou závětí, je určena pro osoby, které se nacházejí v ohrožení života (např. ve válce, při živelných pohromách,..) a nejsou schopny zaznamenat závěť tradičním způsobem. Právně platné jsou tři druhy privilegovaných závětí:

  • závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost na dva týdny)

  • závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nachází (omezená platnost na tři měsíce)

  • závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost na tři měsíce)

  Co potřebuji vědět, než začnu psát závěť?

  Než začnete psát závěť, je třeba si vyjasnit několik otázek. Máte děti? Pokud ano, každé vaše vlastní dítě je váš nepominutelný dědic a náleží mu tedy ze zákona právo na povinný díl dědictví. Další důležitou otázkou je, jestli k sepsání budete potřebovat notáře nebo vám bude stačit sepsat závěť doma, neboli formou soukromé listiny. Na tuto otázku vám pomůžeme odpovědět níže v tomto článku. 

  Dále budete potřebovat přehled majetku. V tomto případě někdy odradí od sepsání poslední vůle představa, že je potřeba dohledávat všechny doklady ke svým účtům, nemovitostem a dalšímu. Ve skutečnosti to tak vůbec není. Pouze v případě nemovitosti je třeba konkrétnějšího označení. V ideálním případě zmínit parcelní číslo, katastrální území, číslo jednotky a pod.

  Ostatní části vašeho majetku stačí zaznamenat naprosto  jednoduše - bez jakéhokoliv hledání a to sice poznámkou, jako například: “Běžný účet - Raiffeisenbank” nebo “auto v době mého úmrtí”. Díky podobným poznámkám, každý bude vědět, kde části vašeho majetku v průběhu dědického řízení hledat. Nemusíte zadávat žádná čísla účtů ani jiné hodnoty.

  Poslední důležitou věcí, kterou si musíte ujasnit než začnete, jsou dědicové a jejich identifikační údaje. K určení dědiců nestačí jejich jméno. Budete potřebovat i jejich data narození.

  Co všechno musí závěť obsahovat a kdo v ní nesmí chybět?

  Závěť nemá pevně danou formu. Může tedy vypadat jakkoliv a je třeba obsáhnout pouze několik náležitostí. V závěti byste neměli škrtat, používat korektory nebo bělící rollery. Dokument by měl být napsán trvalým způsobem, např. propiskou či perem (ne tužkou).

  Náležitosti závěti

  Z každé závěti musí být zřejmé, kdo ji pořizuje. Je tedy ideální uvést celé jméno, datum narození i trvalé bydliště. Dále musí být určen dědic nebo dědicové včetně jejich data narození. Pokud v závěti uvádíte více dědiců, je nutné určit jednotlivé části dědictví, které jim budou náležet. Můžete to udělat buď procenty (“každý dědic dostane 50%”) nebo určením konkrétních věcí, které jednotlivým dědicům připadnou. 

  Na konci každé závěti musí být vlastnoruční podpis zůstavitele. Uvádět na poslední vůli datum není podmínkou, ale když datum na závěť přidáte, předejdete tím možným právním nejasnostem v budoucnu. 

  Kdo musí být v závěti zmíněn?

  Jediný, kdo v závěti musí být uveden jako dědic, jsou nepominutelní dědicové - vlastní děti. Každé vlastní dítě musí ze zákona dědit minimálně část dědictví - povinný díl. V případě, že nechcete, aby vaše dítě dědilo, je možné ho vydědit. Vydědění je ale složitější proces a je lepší ho vždy řešit s notářem či advokátem, aby byl proveden správně a platně.

  Kdy je nutné závěť sepsat u notáře a kolik to stojí?

  Každý může k sepsání závěti přistoupit po svém. K notáři se vyplatí zajít v případech, kdy potřebujete rozdělit Váš majetek do úplně nejmenších detailů, nebo pokud chcete vydědit nepominutelného dědice. V těchto případech rozhodně doporučujeme oslovit právníka a vše konzultovat.

  Případy, kdy je přítomnost notáře nutná:

  • zůstavitel pořizuje notářský zápis ve prospěch osoby, která o něj pečuje ve zdravotnickém či sociálním zařízení

  • zůstavitel je osobou starší patnácti let, která dosud nenabyla svéprávnosti,

  • zůstavitel je omezen ve svéprávnosti

  • zůstavitel chce založit nadaci či nadační fond (u nadace je závěť nadační listinou, u nadačního fondu má funkci zakládací jistiny)

  Pokud se vás netýká žádný z případů uvedených výše a chcete se především postarat o rodinu a neinvestovat tisíce korun a hodiny času u notáře, máme pro vás alternativu. Vlastní závěť si můžete vytvořit prostřednictvím online nástroje na tvorbu závětí. Vše si zdarma vyzkoušejte a pokud budete spokojeni, tak si plně právoplatný dokument můžete za malý poplatek vytisknout a podepsat.

  Kolik stojí sepsání závěti u notáře?

  Notáři si ceny neurčují sami. Částka je stanovena vyhláškou ministerstva spravedlnosti a je to 1 500 Kč. Pokud je notář plátcem DPH, je třeba k ceně přičíst ještě 21%. V případech, kdy je závěť složitější a její sepsání je časově náročnější (větší množství odkazů, speciální podmínky, vydědění,..) si může notář účtovat až dvojnásobek původní ceny. 

  Psaní závěti online

  Závěť napsaná online je, jak zmiňujeme výše, alografní závětí ve formě soukromé listiny. To znamená, že ji zůstavitel nemusí napsat vlastní rukou. Stačí, když ji vlastní rukou podepíše za přítomnosti dvou svědků. Taková závěť je plně platná stejně jako závěť psaná vlastní rukou nebo sepsaná notářem.

  Postup

  Po vytvoření registrace na Goodbye.cz vás bude stránka postupně navigovat vyplňováním jednotlivých formulářů s informacemi o vás, vaší rodině, majetku, odkazech a posledních přáních. Když máte vše vyplněno, kliknete na tlačítko Dokončit závěť. Po zaplacení je závěť odeslána našim odborníkům, kteří se věnují každému dokumentu individuálně. Kontrolují možné chyby, překlepy, a že je vše v souladu se zákonem. Můžete si tedy být jistí, že vaše závěť bude 100% v pořádku. Hotový dokument dostanete do 24 hodin e-mailem. Stačí jej už jen vytisknout a podepsat se dvěma svědky.

  Díky vytvořené registraci nemusíte celou závěť napsat najednou. Pokud nemáte dostatek času nebo si některé otázky potřebujete ověřit, můžete vyplňování přerušit a později se opět přihlásit a pokračovat přesně tam, kde jste skončili.

  Jak závěť podepsat, aby byla platná?

  Závěť je nutné podepsat se dvěma svědky. Při výběru svědků je potřeba dodržet několik pravidel:

  • musí být starší 18 let

  • musí být svéprávní a musí rozumět česky

  • nesmí být jakkoli zmíněni v závěti

  • nesmí být příbuzní nebo v jakémkoli vztahu s dědici zmíněnými v závěti (manželka, zaměstnanec,..)

  Svědkové nemusejí znát obsah závěti. Stačí když ví, že se jedná o vaši závěť a potvrdí to výslovným prohlášením.

  Při podpisu musíte být vy i oba svědkové přítomni zároveň. Jako první podepíšete dokument vy, zatímco vás svědkové sledují. Poté podepíší závěť postupně i oni. Důležité je, aby všechny údaje byly čitelné, abyste nic neškrtali nebo nemazali.

  Výhody

  Sepsání závěti online je moderní možností, která vám ušetří čas i peníze. Velkou výhodou a rozdílem, oproti závěti sepsané doma vlastní rukou, je kontrola experty. Můžete si tedy být jistí, že je závěť na 100% platná. Další výhodou je možnost opakovaných úprav. Pokud se vaše situace jakkoli změní a budete chtít nějakou informaci v závěti upravit, stačí se přihlásit na váš účet, změny provést a my vám obratem pošleme vaši aktualizovanou závěť. Tato služba je zdarma během prvního roku od sepsání první závěti u nás. Poté je zpoplatněná 190 korunami ročně.

  Nevýhody

  Stejně jako všechno, má i online sepsání závěti vedle mnoha pozitiv i několik nevýhod. Jednou z nich je fakt, že ne všechny právní úkony je možné vyřešit přes internet. Jak uvádíme výše, je několik případů, kdy se schůzce s notářem nevyhnete. Další nevýhodou může být složitější dohledatelnost závěti. Pokud je závěť sepsána formou veřejné listiny - u notáře - je uložena v centrální evidenci závětí, kde je snadno dohledatelná v případě vašeho úmrtí. Pokud ale napíšete závěť doma rukou nebo online, je třeba ji uložit na místo, kde ji bude možné snadno najít a je také dobré o tomto místě informovat své blízké. Přesto se ve výjimečných případech může stát, že se závěť najít nepodaří.

  Co se stane, když zemřu bez závěti?

  Pokud někdo zemře bez závěti, jeho majetek se rozdělí podle Zákona o dědických třídách. Jeho znění však nemusí vždy odpovídat tomu, jak by si zůstavitel přál, aby se s jeho majetkem nakládalo. Na žádná nesepsaná přání nebude po jeho smrti brán zřetel. Sepsání závěti bychom tedy neměli odkládat. Nikdy nevíme, co se může stát. 

  Kromě dědictví samotného majetku je zůstavitel v závěti také schopen:

  • stanovit poručníky pro své děti (v případě úmrtí obou rodičů)

  • určit, jak se bude nakládat s jeho domácím mazlíčkem a komu připadne

  • sepsat veškerý výčet jeho majetku, čímž výrazně snižuje možnost, že se něco opomine v dědickém řízení (jsou případy, kdy má někdo osobní bankovní účet, o kterém neví ani ti nejbližší)

  • člověk může využít dodatku, kde vyjádří svá posmrtná přání, napíše lidem různé vzkazy ke konkrétním odkazům a mnoho dalšího

  Jaké zákonné třídy máme a v jakém pořadí se v nich dělí majetek?

  • 1. dědická třída - Děti zůstavitele (nebo, pokud nedědí, tak jejich děti) a manžel/ka - každý rovným dílem.

  • 2. dědická třída - Nastupuje v případě, že zůstavitel nemá děti: manžel/ka a rodiče a “osoba spolužijící” v jedné domácnosti se zůstavitelem alespoň 1 rok před jeho smrtí - každý rovný dílem, přičemž manžel/ka však minimálně ½ pozůstalosti.

  • 3. dědická třída - V případě neexistence ani manžela/ky, ani rodičů zůstavitele, dědí sourozenci a “osoby spolužijící” - každý rovným dílem.

  • 4. dědická třída - Pokud neexistuje nikdo ze 3. třídy, pak dědí prarodiče zůstavitele (babičky a dědečkové) rovným dílem.

  • 5. dědická třída - Jestliže neexistuje nikdo ze 4. třídy, pak prarodiče rodičů zůstavitele (prababičky a pradědečkové) - rovným dílem linie od otce a linie od matky.

  • 6. dědická třída - V případě, že neexistuje nikdo z 5. dědické třídy, pak dědí děti dětí sourozenců zůstavitele (potomci neteří a synovců) a děti prarodičů zůstavitele (tety a strýcové), případně jejich děti, pokud tito nedědí (tedy sestřenice a bratranci) - každý rovný dílem.

  Příklad životního příběhu člověka bez závěti

  Vdova Marie nemocnému manželovi - před jeho smrtí - rozmluvila závěť. A to především z důvodu, že nikdy neměli v rodině žádné neshody. Po smrti manžela ale vyšlo na povrch, že dědit má i jeho syn z prvního manželství, kterého 30 let neviděl a syn se o něho celý život nezajímal. Celé řízení se vleklo téměř dva roky a nakonec se s ním musela paní Marie podělit o byt, ve kterém žila.

  Proč by měl každý rodič sepsat závěť

  Mimo rozdělení majetku můžete ve své závěti jmenovat poručníka pro vaše nezletilé děti. Jasně tím stanovíte, kdo by se měl o dítě po vaší smrti starat. Vy tak budete mít jistotu, že se o dítě stará někdo, komu důvěřujete a víte, že bude v dobrých rukou. To samé platí pro vaše domácí mazlíčky. 

  K závěti můžete také připojit vaše poslední přání, jako například vaši představu o pohřbu, zda preferujete pohřeb do země nebo kremaci, jakou hudbu nebo konkrétní písně si na obřadu přejete zahrát,.. Můžete přidat i vzkazy k jednotlivým částem dědictví, například jak si přejete, aby bylo s majetkem naloženo. Vyvarujete se tedy toho, že své blízké vystavíte nepříjemné situaci, kdy se budou muset v určitých věcech rozhodovat sami. Můžete také předejít možným konfliktům, které vznikají v souvislosti s dědictvím v rodině.

  Vzor závěti 2024

  Pokud se rozhodnete napsat závěť doma, přikládáme vzor jednoduché poslední vůle, kterým se můžete řídit. Nezapomeňte ale, že takovou závěť musíte napsat ručně.

  Psaní závěti doma doporučujeme pouze u jednoduchých případů, jako je například situace z naší vzorové závěti. U jakýchkoliv složitějších úkonů je doma psaná závěť velmi riskantní. Vždy je lepší situaci konzultovat s odborníkem nebo si dokument nechat zkontrolovat někým kvalifikovaným. Jen tak si můžete být jistí, že po vaší smrti bude vše v pořádku a tak, jak jste si přáli.

  Jednou z levnějších a pohodlnějších možností než návštěva notáře je i napsat závěť online na našem portálu, kde jsou vám zdarma k dispozici odborníci, kteří vám poradí a závěť zkontrolují. Za malý poplatek si ji pak můžete vytisknout a doma podepsat. Více si o téhle možnosti můžete přečíst výše v tomto článku.

  Potřebujete pomoci sepsat závěť?

  Vytvořte si vlastní závěť do 15 minut přes naší aplikaci. Dokument vám potom zkontrolují experti na dědické právo. To vše za 2 190 Kč. Zjistit více

  Začít zdarma