Příspěvky a volno na pohřeb: Na co máte ze zákona nárok?

Anna Janoštíková15. 05. 2024

Ve spojitosti s odchodem blízkého člověka a vypravováním pohřbu máte nárok nejen na zákonné volno. Mohou se vás také týkat různé příspěvky nebo minimálně náhrada nákladů vynaložených na pohřeb z pozůstalosti. V následujícím článku shrnujeme vaše práva a vše, na co máte nárok, jako někdo, kdo právě prochází ztrátou blízkého.

Obsah

  Na co máte ze zákona právo

  V případě ztráty blízké osoby máte nárok na zákonné volno ze zaměstnání, to ale není jediná věc, na kterou máte zákonné právo.

  Zákonné volno

  Úmrtí v rodině

  Po smrti manžela, druha, registrovaného partnera nebo dítěte, máte ze zákona nárok na tři dny placeného volna. Dva na přípravu obřadu a jeden den na pohřeb samotný.V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a tchýně, švagra a švagrové nebo snachy a zetě máte nárok na jeden den placeného volna. Pokud zařizujete smuteční obřad, máte možnost využít dvou dnů.

  Úmrtí osoby, se kterou jste sdíleli domácnost

  Pokud zesnul příbuzný, který není zmíněn v seznamu výše, máte nárok na jeden den placeného volna jen v případě, že s vámi v době úmrtí žil v jedné domácnosti. To samé platí také pro jakékoli jiné osoby, které s vámi žily v jedné domácnosti. Na jeden den volna tedy máte nárok i v případě, že zemřel váš partner, s nímž jste žili ve společné domácnosti.

  Úmrtí kolegy z práce

  Ve chvíli, kdy zemře kolega z práce, je také možnost získat placené volno. Musí ho však udělit zaměstnavatel konkrétním osobám. Ty mohou dostat placené volno na nezbytně dlouhou dobu, během které se dostaví na smuteční obřad, zúčastní se jej a poté se vrátí do práce.

  Jiné případy

  V situaci, kdy se nejedná o úmrtí nikoho z výše zmíněných, vaší jedinou možností je individuální domluva se zaměstnavatelem a čerpání dovolené, či neplaceného volna. Zaměstnavatel je v právu odmítnout vaši žádost v případě, pokud máte v daném měsíci neomluvenou pracovní absenci.

  Co je třeba dodat zaměstnavateli pro získání volna na pohřeb

  Pokud to váš zaměstnavatel vyžaduje, pohřební služba pořádající obřad vám vystaví potvrzení o účasti na pohřbu. Toto potvrzení je dostačujícím důkazem o vaší účasti a na jeho základě vám zaměstnavatel zpětně udělí placené volno, splňujete-li podmínky jeho získání zmiňovány výše.

  Právo vybrat si pohřební službu

  Vaším právem je vlastní výběr pohřební služby a to za každé situace. V mnoha případech se může stát, že je váš blízký po úmrtí převezen pohřební službou, kterou jste si sami nevybrali. Děje se tak v situacích, kdy k úmrtí došlo například doma a odvoz zesnulého objedná koroner nebo v institucích, které nedisponují vlastním chladícím zařízením. V takovém případě má daná instituce nasmlouvanou pohřební službu, u které je zesnulý uložen do doby, než si rodina zvolí formu pohřbu a pohřební službu. Pokud se tak stalo, můžete využít služeb daného pohřebního ústavu, ale nemusíte. Můžete vybrat zcela jinou pohřební službu, která už zjistí, kde je váš blížký uložen a domluví se na jeho převzetí.

  Právo vašeho blízkého naposledy vidět

  Ze zákona máte nárok vašeho zesnulého naposledy vidět a pohřební služba zajišťující pohřeb by vám toto měla umožnit. Pokud je to vaším přáním, měla by vám pohřební služba umožnit také vaši přítomnost při oblékání zesnulého nebo dokonce jeho obléknutí za asistence odborného pracovníka. Tyto služby některé pohřební služby nabízejí zdarma a jiné si za ně mohou účtovat poplatek, jeho výši zákon neupravuje.Nepovolit vám zesnulého naposledy vidět může pohřební ústav pouze v ojedinělých případech, například pokud byl váš blízký nemocen vysoce nakažlivou nemocí nebo pokud bylo při soudní pitvě zakázáno oblékání a další manipulace s tělem.Přestože je poslední pohled na vašeho blízkého něco, co je vám zákonem uděleno jako vaše právo, je dobré si to předem dlouze rozmyslet, jestli jste na tento moment psychicky připraveni. Pro někoho je lepší nechat si poslední vzpomínku na milovaného člověka takovou, jaký byl než zemřel. Proto prosím zvažte, zda je toto právo něco, co budete chtít využít. Případně konzultujte s pracovníky pohřební služby, jestli by návštěvu za vaším zesnulým doporučili či ne.

  Jaké náklady budou proplaceny z dědictví

  Pokud jste vypravitelem pohřbu, tedy tím, kdo pohřeb zařizuje i platí (je na vaše jméno vystavena faktura), budete potom zároveň tím, koho notář kontaktuje jako první. Notář je přidělován automaticky státem, není tedy možné si vybrat notáře, který dědické řízení povede.

  Notář vás bude kontaktovat a pozve vás na první schůzku, takzvané předběžné řízení. Na to si s sebou vezměte mimo jiné fakturu za pohřeb. Pokud jsou v dědickém řízení jakákoli aktiva/majetek, připadne vám taková částka, která pokryje veškeré vaše náklady vynaložené k úhradě pohřbu. Dědictví by tedy mělo proplatit to, co vám vyfakturovala pohřební služba. Pokud v dědictví není dostatek prostředků pro proplacení celé částky, měli byste dostat veškeré možné prostředky, které v dědictví jsou, aby pokryly co nejvyšší částku.

  Co je to pohřebné a kdo na něj má nárok

  Pohřebné, nebo také státní příspěvek na pohřeb, je sociální dávkou podpory. Je vypláceno jednorázově a jeho výše je fixní nezávisle na celkových nákladech na pohřeb.

  Kdo na něj má nárok

  Právo získat státní příspěvek na pohřeb má od 1.1.2008 pouze ten, kdo vypravil pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo ten, kdo vypravil pohřeb zesnulému rodiči nezaopatřeného dítěte. Pokud má na pohřebné nárok více osob, je vyplaceno pouze prvnímu žadateli. Podmínkou pro získání je také trvalý pobyt v České Republice v době úmrtí nezaopatřeného dítěte.

  Výše a způsob vyplácení pohřebného

  Výše příspěvku je 5 000 Kč. Tato částka je fixní a nezáleží, jak vysoké náklady na pohřeb byly. Nezáleží ani na výši příjmů nebo jiných faktorech standardně ovlivňujících státní dávky. Pokud je žádost o pohřebné schválena, je částka vyplacena jednorázově na uvedený bankovní účet většinou do 30 dnů od schválení žádosti.

  Jak zažádat o pohřebné

  Žádat o pohřebné můžete na pobočce Úřadu práce v místě trvalého bydliště toho, kdo pohřeb vypravil. Následující odkazy vám ukáží, kde zažádat online a formulář k vyplnění ve formátu PDF.

  Online vyplněný dokument můžete poslat datovou schránkou. Ručně vyplněný formulář je možné zanést na příslušnou pobočku Úřadu práce nebo ji poslat poštou.

  Co je potřeba k získání pohřebného

  Abyste příspěvek získali, je třeba k vyplněné žádosti doložit několik dokumentů:

  • úmrtní list

  • občanský průkaz objednatele pohřbu (kopie)

  • faktura za pohřeb (objednávkový list)

  • daňový doklad o zaplacení faktury

  Pokud si nejste jisti, jestli máte na příspěvek nárok, můžete vždy zavolat na Úřad práce a probrat konkrétní situaci s jeho pracovníky, kteří vám rádi poradí. Stejně tak vám informace a rady poskytne i pohřební služba zajišťující pohřeb.

  Vybírání peněz na pohřeb od širší veřejnosti

  Pokud sháníte prostředky pro úhradu posledního rozloučení, jednou z možností je uspořádání veřejné sbírky na portálu Donio.cz, kterou potom můžete sdílet na sociálních sítích a vybrat tak po menších částkách peníze potřebné k uspořádání smutečního obřadu. Tuto sbírku je možné propojit také s online smutečním oznámením (parte), ke kterému můžete připojit celé album fotek a ostatní potom mohou odkaz dál sdílet a komentovat, tím vyjádřit upřímnou soustrast nejbližším rodinným členům a zároveň finančně pomoci s organizací důstojného posledního rozloučení.

  Co je k založení sbírky potřeba?

  Před založením sbírky je třeba vědět, jaká je vaše cílová částka. Je tedy dobré mít už vybranou pohřební službu a od ní alespoň odhad nacenění obřadu, který budete pořádat. Samotné založení je potom možné pomocí vyplnění formuláře a doložení kopie vašeho občanského průkazu, čestného prohlášení a doložení listu o prohlídce zemřelého či objednávku nebo nacenění od pohřební služby. Sbírky jsou schválené a připravené ke sdílení během několika pracovních dní, někdy i dříve.

  Potřebujete pomoci sjednat pohřeb?

  Pomůžeme vám naplánovat jedinečné rozloučení pro vašeho blízkého (Praha, Brno a další). Pohřeb s obřadem, kremace bez obřadu nebo i netradiční pohřeb. To vše za jednu transparentní cenu od 12 900 Kč. Zjistit více

  Začít